कोसी अस्पतालका अनधिकृत संरचना हटाउँदै महानगर

df]/ª,@! k';-/f;;_M lj/f6gu/ dxfgu/kflnsfn] sf]zL c:ktfn cufl8 lgdf{0f ul/Psf cgflws[t ;+/rgfdf ljxLjf/ 8f]h/ nufP/ eTsfpFb} . dxfgu/kflnsfn] gS;f kf; gu/L agfPsf cgflws[t ;+/rgf x6fpg] cleofg ;'? u/]sf] 5 . tl:a/ M dgf]h bfxfn ÷/f;;

विराटनगर महानगरपालिकाले कोसी अस्पताल अगाडि निर्माण गरिएका अनधिकृत संरचना हटाउन थालेको छ । नक्सा पास नगरि निर्माण गरिएका अनधिकृत संरचना हटाउने अभियान महानगरपालिकाले सुरु गरेको हो । 

नक्सा पास गर्न आउन पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि अटेर गरेपछि विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर नागेश कोइरालाको निर्देशनमा महानगर प्रहरीले डोजर लगाएर अनधिकृत संरचना हटाउन थालेको हो । कोसी अस्पतालले शटरको नक्सा पास गरेको छैन । साथै महानगरलाई बहाल करसमेत अस्पतालले बुझाएको छैन । विराटनगरलाई यथास्थितिमा राख्न  योजनाबद्धरूपमा काम गरिरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिनुभयो ।

‘विराटनगरलाई सफा, सुन्दर, व्यवस्थित र विकसित बनाउन अभियान थालेका छौँ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘महानगरको अभियानमा सबैतिरबाट साथ र सहयोग पाएका छौँं ।’ उहाँले महानगर क्षेत्रभित्र निर्माण गरिएका संरचनाको ६० प्रतिशतले नक्सा पास नगरेको र ३० प्रतिशतले माथिल्लो तलाको नक्सा पास नगरेको बताउनुभयो ।